Docenten

Wat is het SIERspel?

SIER (Simulatie van Internationale Economische Relaties) is een macro-economisch meerlandenspel dat gehanteerd kan worden als praktische opdracht of als experiment. Het wordt via internet gespeeld.

Waarin verschilt het van andere experimenten?

SIER verschilt in een aantal opzichten van vrijwel alle andere economische experimenten. Zo is SIER niet micro-economisch van aard, maar macro-economisch. Verder wordt SIER over een aantal weken gespreid gespeeld. Dat impliceert een grotere studiebelasting dan bij de meeste andere experimenten. Tenslotte kan de docent kiezen voor een Nederlandstalig spel of een Engelstalig spel.

Hoe is het opgezet?

De opzet van het SIERspel is als volgt. De klas wordt ingedeeld in groepjes van 3 à 4 leerlingen. Elk groepje heeft een eigen PC met internetverbinding en stelt de regering van een land voor. De economieën van die landen zijn met elkaar verbonden. De regeringen voeren over een aantal spelronden economisch beleid. Daardoor verandert de economische situatie in het eigen land, maar vanwege de koppelingen tussen de landen, ook in de andere landen. De stand van de economie beïnvloedt de politieke steun die de regering heeft. Die politieke steun hangt af van hoeveel de burgers kunnen consumeren, de werkgelegenheid en de mate van prijsstabiliteit. Daarnaast moet de regering ervoor zorgen dat er genoeg goud- en deviezenvoorraad aanwezig is. Bij oplopende tekorten op de betalingsbalans kan deze voorraad opraken en krijgt de regering te maken met bepaalde strafmaatregelen.

In het begin van het spel is de politieke steun in alle landen nog gelijk, maar in de loop van het spel verandert dat. In de eerste spelronde voeren alle landen hun beleid in op de computer. De computer rekent uit wat de gevolgen zijn van dit beleid voor de stand van de economie in alle landen en daarmee voor de politieke steun in die landen. Deze situatie is dan meteen de startpositie voor de tweede spelronde. De regeringen voeren opnieuw hun beleid in. De computer rekent wederom het effect uit op de economieën van alle landen en de politieke steun van hun regering. Dit gaat zo door tot de laatste ronde.

In die laatste ronde is het verkiezingstijd. Winnaar van het spel is het groepje waarvan de politieke steun in die laatste ronde het hoogste is ter wereld: dat land heeft namelijk de meest gelukkige inwoners en dus heeft de regering daarvan het meeste kans om herkozen te worden. Voorwaarde is dan wel dat de politieke steun op het einde van het spel hoger is dan aan het begin (hetgeen lang niet altijd het geval is).

Wat zijn de didactische doelen van het spel?

 1. SIER moet een transfer realiseren tussen macro-economische theorie en praktijk: in het spel moeten theorieverwerking en simulatie van de economische realiteit elkaar aanvullen. SIER moet dan ook naast de reguliere lessen functioneren.
 2. SIER moet de leerlingen aanspreken en motiveren voor het vak economie, hen uitdagen en inhoudelijk een stap verder brengen bij hun begrip van de relaties tussen kerngrootheden in de economie.
 3. SIER moet de leerlingen de gevolgen laten inzien van internationale verwevenheid van landen. Met name dienen zij aan de hand van SIER te leren, dat deze verwevenheid enerzijds de beleidskeuzes compliceert, omdat andere landen (spelers) zullen reageren op het eigen beleid, en anderzijds dat samenwerking tussen landen wenselijk kan zijn.

Bij de ontwikkeling van het spel is als randvoorwaarde gesteld, dat de docent het spel op een aantal onderdelen moet kunnen variëren, maar ook dat er, omwille van een zo kort mogelijke inwerktijd van de docent, er een standaardvariant beschikbaar dient te zijn waar een klas meteen mee aan de slag kan.

Stappenplan

De docent dient bij de invoering van een spel achtereenvolgens de volgende stappen te nemen. Klik op de onderstreepte stukken tekst om het desbetreffende onderdeel op te vragen.

 1. Bestudeer de spelbeschrijving inclusief de demonstratie.
 2. Maak een weekschema en volg daarbij deze tips voor het weekschema.
 3. Maak een teamindeling en volg daarbij de tips voor de teamindeling zoals beschreven in de docentenhandleiding.
 4. Kondig in de klas aan dat het SIERspel gespeeld zal worden. Geef daarbij aan:
  • wat de teamindeling is,
  • hoe het weekschema er uit ziet,
  • indien van toepassing: wat de prijs is voor het winnende team,
  • wat het verloop is tijdens de spelrondes en wat er dan van de leerlingen verwacht wordt,
  • dat de leerlingen voor aanvang van de introductieles de spelbeschrijving en de demonstratie dienen te bestuderen en geef aan dat ze die kunnen vinden op het volgende internetadres: www.siergame.nl,
  • dat ze in elke spelweek per team een uitgeprint blanco periodeformulier moeten meenemen naar de les,
  • dat er in de eerste twee spelronden geen importtarieven mogen worden ingesteld (omdat anders de nadruk teveel op handelsrelaties en te weinig op interne ontwikkelingen komt te liggen. De docent kan indien gewenst hiervan afwijken bij het aanmaken van het spel),
  • dat aanwezigheid verplicht is en dat een leerling die afwezig zelfstandig een periodeformulier moet invullen en inleveren,
  • dat ze binnen twee weken na afloop het eindverslag bij u moeten inleveren en dat ze de vereisten daarvoor kunnen vinden op www.siergame.nl onder Spelers en daarbinnen te kiezen voor Eindverslag.
 5. Start buiten lestijd het spel op. Ga daartoe naar www.siergame.nl, klik op ‘Login’ en vul daarna de Wereldnaam en het spelleider-wachtwoord in die u bij aanschaf van de licentie hebt ontvangen. Nadat u ingelogd bent, start u een spel op door de stappen uit te voeren die u in de docentenhandleiding aantreft. Voor de standaardversie kiest u de opties zoals die in de handleiding staan:
  • kies als spelniveau: Reële Economie – Basis
  • geef het aantal landen in het spel aan (zie stap 3 hierboven)
  • kies de gewenste taal (Nederlands of Engels)
  • vink op diezelfde pagina alle opties aan
  • druk op de knop “Initialiseer”.
  Als u in uw klas twee werelden (= twee separate spelen) simuleert, dan dient u beide werelden op te starten.
 6. Licht elk team individueel (per e-mail of op papier) in over de manier waarop het tijdens het spel moet inloggen. De teams loggen als volgt in:
  • ga naar de website www.siergame.nl,
  • kies ‘Login’,
  • vul de Wereldnaam in van het spel (dit is dezelfde Wereldnaam als voor de docent),
  • selecteer bij ‘Uw rol in het spel’ het land dat bij dat team hoort,
  • vul het team-wachtwoord in (dit wachtwoord verschilt van dat van de docent en van dat van de andere teams). Vermeld daarbij dat ze hier altijd op kunnen inloggen, ook vanuit thuis, en hun beleid kunnen invoeren (dat ze later weer kunnen overschrijven), maar dat de effecten van dat beleid pas tijdens de spelsessies in de klas zullen worden doorgerekend.
 7. Introductieles: bespreek met behulp van deze presentatie over de essentie van het SIERspel en de demonstratie voor leerlingen.
 8. Proefronde: laat de leerlingen voor de eerste spelronde beleid invoeren, roep (voor proef) een team naar voren om hun beleid te verantwoorden alsof het een echte spelronde was en laat de leerlingen daarna op hun scherm naar de resultaten van dat beleid kijken. De taken van de docent tijdens deze proefronde zijn gelijk aan de taken tijdens de echte spelrondes: rondlopen, discussies stimuleren (binnen en tussen landen) en vragen beantwoorden.
 9. Ga na afloop van de proefronde naar ‘Opties tijdens het spel’ en klik op ‘Ga terug naar vorige periode’, zodat de leerlingen de week daarna met een schone lei kunnen beginnen.
 10. Tijdens alle spelrondes loopt u als docent rond, u stimuleert de discussies (binnen en tussen landen) en u beantwoordt vragen. Als u gebruikt maakt van de timer, dan dient u bij aanvang van elke nieuwe periode die timer aan te zetten. U kunt desgewenst tijdens het spel de maximale tijd per periode aanpassen.

  Bij elke spelronde is zichtbaar of de goud- en deviezenreserves van één of meerdere teams is uitgeput, te zien aan een negatieve waarde van die reserves in rood weergegeven op het scherm en een rode kleur van het vakje met het nummer van het betreffende land rechtsonder op het scherm. De spelers van dat land krijgen aan het begin van de spelperiode een mededeling te zien op hun scherm dat een rode kaart wordt gegeven. De docent overhandigt dan aan dat team een rode kaart waarop staat welke restricties dat team opgelegd krijgt met betrekking tot het te voeren beleid voor de komende spelronde. Een voorbeeld van een rode kaart is hier te vinden.

 11. Overige tips tijdens het spel:

  • Verbied in de eerste twee ronden het instellen van importtarieven. Dit staat standaard ingesteld in het opstartscherm van het spel.
  • Laat gedurende de eerste vier spelrondes de standaardoptie onveranderd waarbij de leerlingen de productmarkt-grafiek steeds mogen zien. Als de discussies en de presentaties aangeven dat de leerlingen voldoende inzicht hebben in de economie van het spel, schakel deze optie dan uit (zie de Docentenhandleiding hoe dat moet). De leerlingen moeten deze grafiek dan zelf kunnen tekenen.
  • Als het spel halverwege is stimuleert u zo nodig de landen tot samenwerking. Dat kan dan samenwerking zijn tussen enkele landen of tussen alle landen.
  • Koppel in de reguliere lessen regelmatig terug naar de ontwikkelingen binnen het spel. Het is de bedoeling dat u met SIER een basis legt voor de uitleg tijdens reguliere lessen en dat met SIER de leerlingen de gaten in hun kennis herkennen en opvullen. Met SIER moet de theorie voor de leerling gaan leven. Typisch is bijvoorbeeld dat leerlingen zich pas gaandeweg het spel blijken te realiseren, dat er naast vraag-georiënteerd beleid ook aanbod-georiënteerd beleid bestaat. Suggesties voor deze koppeling: refereer in de reguliere lessen aan de hoofdlijnen van economische beleid in de praktijk en de effecten daarvan in het SIERspel, zoals
   • verlaging van inkomstenbelasting
   • verlaging van sociale premies voor werkgevers
   • verlaging van de winstbelasting
   • verhoging van de BTW
   • internationaal conflicterend beleid (waarde van de dollar, handelspolitiek) versus overleg in organen als WTO, G7, G20.

   Besteed indien gewenst ook aandacht aan de beperkingen van modellen in het algemeen, hier toegepast op het model dat aan SIER ten grondslag ligt. Voorbeelden van beperkingen van die beperkingen zijn:

  • de veronderstelling dat een wisselkoersverandering niet zou leiden tot effecten die toegeschreven kunnen worden aan gecreëerde onzekerheid,
  • de veronderstelling dat lagere uitkeringen werklozen niet stimuleren om harder naar een baan te zoeken,
  • de veronderstelling van volledige mededinging,
  • de veronderstelling dat personen voorspelbaar gedrag vertonen.
 12. Kondig niet aan wanneer de laatste spelronde is, dit om te voorkomen dat leerlingen zich in die ronde alleen richten op kortetermijnwinsten. Nadat voor de laatste maal de effecten van beleid zijn berekend, kijkt u of er een winnaar is (dat is het geval als er tenminste één team geëindigd is met een politieke steun hoger dan 100,00) en roept u de winnaar uit (en, indien van toepassing, overhandigt u de prijs). U herinnert de leerlingen aan de verplichting om tijdig het eindverslag bij u in te leveren.

Spelbeschrijving

 1. Demonstratie
  In deze demonstratie wordt de interface van het SIERspel uitgelegd aan de hand van beelden uit het spel zelf. Er is tevens een leerlingenversie van deze presentatie die gebruikt kan worden in de introductieles.
 2. Essentie van het spel
  Deze powerpointpresentatie kan gebruikt worden om in de klas het spel inhoudelijk te bespreken. De presentatie is een samenvatting van de volledige spelbeschrijving (zie onder) die de leerlingen tevoren thuis moeten bestuderen.
 3. Volledige spelbeschrijving
  Van de spelversie die het best geschikt is om te worden gebruikt in de bovenbouw van de middelbare school, is de spelbeschrijving hier te vinden.

Licenties

 • Testlicenties
  U wilt het spel gratis uitproberen? Vul dit formulier in voor een testlicentie. U krijgt dan een gratis testlicentie waarmee gespeeld kan worden op uw schoollocatie. De testlicentie is geldig tot het einde van het schooljaar.
 • Licenties
  U heeft het spel het afgelopen schooljaar uitgeprobeerd en u wilt het in het komende schooljaar gaan gebruiken? Dan kunt u een licentie op het SIERspel nemen. De volgende formules zijn beschikbaar:
  1. Kleine-schoollicentie
   • U koopt het recht om het SIERspel gedurende een volledig schooljaar te spelen op uw schoollocatie.
   • U krijgt twee Wereldnamen om tegelijkertijd twee spellen (twee "werelden") te spelen.
   • Bij elke Wereldnaam krijgt u de wachtwoorden zodat u ten hoogste met tien teams per spel kunt spelen.
   • U kunt zo vaak spelen als u wilt. Dit is bijvoorbeeld handig als u tussentijds, buiten de lessen om, voor uzelf wilt nagaan wat de effecten van bepaalde beleidsinstrumenten zijn.
   • Prijs: EUR 199 excl. 21% BTW per schoollocatie per schooljaar.
  2. Middelgrote-schoollicentie
   • U koopt het recht om het SIERspel gedurende een volledig schooljaar te spelen op uw schoollocatie.
   • U krijgt vier Wereldnamen om tegelijkertijd vier spellen (vier "werelden") te spelen.
   • Bij elke Wereldnaam krijgt u de wachtwoorden zodat u ten hoogste met tien teams per spel kunt spelen.
   • U kunt zo vaak spelen als u wilt. Dit is bijvoorbeeld handig als u tussentijds, buiten de lessen om, voor uzelf wilt nagaan wat de effecten van bepaalde beleidsinstrumenten zijn.
   • Prijs: EUR 299 excl. 21% BTW per schoollocatie per schooljaar.
  3. Grote-schoollicentie
   • U koopt het recht om het SIERspel gedurende een volledig schooljaar te spelen op uw schoollocatie.
   • U krijgt zes Wereldnamen om tegelijkertijd zes spellen (zes "werelden") te spelen.
   • Bij elke Wereldnaam krijgt u de wachtwoorden zodat u ten hoogste met tien teams per spel kunt spelen.
   • U kunt zo vaak spelen als u wilt. Dit is bijvoorbeeld handig als u tussentijds, buiten de lessen om, voor uzelf wilt nagaan wat de effecten van bepaalde beleidsinstrumenten zijn.
   • Prijs: EUR 399 excl. 21% BTW per schoollocatie per schooljaar.

  Op uitgegeven licenties zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Door het aanvragen van een licentie accepteert u deze algemene voorwaarden.

– SIERgame